top of page

Zvýšenie požiarnej bezpečnosti v systéme ETICS

V súčasnosti je možné pristupovať k zatepleniu starších bytových domov z hľadiska požiarnej ochrany dvojakým spôsobom. Buď sa aplikujú pravidlá platné aj pre novostavby podľa vyhlášky MV SR 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov alebo sa v prípade starších budov postupuje podľa normy STN 73 0802. Na základe analýzy uvedenej v tomto článku vyplýva, že by bolo potrebné zjednotenie pravidiel pre navrhovanie systému ETICS obnovovaných a nových budov. Navrhnuté je aj optimálne riešenie protipožiarnych opatrení pri aplikácii systému ETICS s triedou reakcie na oheň B-s2, d0 pre obnovované a nové budovy na bývanie. Odporúčané opatrenia zohľadňujú možné riziká požiaru (riziko prenosu požiaru, riziko usmrtenia, priamych a následných škôd, atď.), správanie sa požiaru (tvorba dymu, spôsob šírenia plameňa po povrchu) ako aj možnosť aplikácie rôznej materiálovej bázy pre tepelnoizolačnú vrstvu systému ETICS, ktorá spadá do triedy reakcie na oheň E a nebola pre tento systém uskutočnená veľkorozmerová skúška.

V dôsledku zvyšovania sa tepelnotechnických požiadaviek s cieľom znižovania tepelných strát sa zvlášť pri obnovovaných bytových domoch na Slovensku v značnej miere využíva vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém (ETICS). Hoci je jeho primárnou funkciou znížiť energetickú náročnosť, zohráva tento systém významnú úlohu aj pri hodnotení protipožiarnej bezpečností stavieb. Ako už vyplýva z názvu systému, jedná sa o systém zložený z kompozitov, z ktorých najväčšiu materiálovú variáciu ponúka tepelnoizolačná vrstva. Historicky najviac využívanými tepelnoizolačnými materiálmi v systéme ETICS sú izolácie na báze minerálnych vláken (MW) alebo expandovaného polystyrénu (EPS). Dnes sa však už uplatňujú aj iné materiály na báze polyuretánovej, fenolovej peny alebo aj na báze korku, celulózy, atď. Dôležité je však pristupovať k riešeniu požiarnej ochrany komplexne a bezpečne. Podcenený návrh požiarnej ochrany môže viesť ku katastrofálnym následkom v prípade požiaru.

Úloha správcov a vlastníkov pri zatepľovaní bytového domu

Po rozhodnutí o rozsahu a druhu obnovy bytového domu je potrebné zabezpečenie obhliadky, diagnostiky skutočného stavu budovy a aktuálnej projektovej dokumentácie. Najdôležitejšou úlohou vlastníkov, resp. správcov bytového domu je výber kvalitného autorizovaného stavebného inžiniera, overeného zhotoviteľa s licenciou na zhotovenie ETICS a spoľahlivého a skúseného stavebného dozoru. Dôležité je zostavenie zmluvy tak, aby v nej boli ujasnené podmienky ako napr. termíny, pokuty, vymáhanie prípadných opráv (prípadne blokácia časti finančných prostriedkov na ich odstránenie) a zmluva nebola pre vlastníkov v konečnom dôsledku nevýhodná. Počas realizácie kontrolovať priebeh a práce pri zatepľovaní, dodržiavanie rozpočtu, použitých materiálov a termínov ako aj projektovej dokumentácie. Úlohou vlastníkov, príp. správcu je zabezpečiť aj kolaudačné konanie, pri ktorom je potrebné predložiť zákonom požadovaný energetický certifikát ako aj doklady preukazujúce zhodu vlastností použitých materiálov. S odstupom času zabezpečuje aj záručný a pozáručný servis a rieši reklamácie. Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že je práve na rozhodnutí správcov a vlastníkov bytov, aký variant zatepľovacieho systému si pri obnove svojho domova vyberú. Správcovia by mali usmerniť majiteľov bytov, že nie vždy je na prvom mieste finančná stránka, ale je potrebné zváženie aj vedľajších benefitov, ktoré o niečo drahší zatepľovací systém prináša.

Projektová dokumentácia

Rozsah požadovanej projektovej dokumentácie na prípravu a zhotovenie ETICS je uvedený v Prílohe A normy STN 73 2901. Pri vypracúvaní dokumentácie je dôležité zamerať sa aj na riešenie kritických detailov ako sú napr. ostenie, balkóny, atika, atď. Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti sú to aj vedenia rozvodov a inštalácií v ETICS, vedenie bleskozvodu, či prestupy potrubí (napr. rekuperácie) požiarne deliacimi konštrukciami. Najdôležitejšie kritérium pre ETICS je posúdenie odstupových vzdialeností a zabránenie šíreniu požiaru či už v dôsledku sálania, alebo šírenia po povrchu fasády, prípadne od padajúcich horiacich predmetov. Všetky tieto požiadavky komplikujú návrh zatepľovacieho systému, ktorý je následne náchylný na riziko výskytu chýb pri realizácií. Tieto chyby sa nemusia prejaviť okamžite, ale neskôr môžu spôsobiť poškodenie zateplenia (zvyčajne po skončení záruky).

Postup aplikácie ETICS podľa normy STN 73 0802

V prípade obnovovaných budov, ktorých projektová dokumentácia bola dokončená po 31.12.1981 a stavebné povolenie na stavbu bolo vydané najneskôr do 31.12.2001 a nebola menená podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, je možné postupovať pre zabudovanie systému ETICS s triedou reakcie na oheň B-s2, d0 podľa normy STN 73 0802. Postup podľa tejto normy povoľuje značne benevolentnejšie zabudovanie horľavého systému ETICS v porovnaní s vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Táto norma rozdeľuje aplikáciu systému ETICS s triedou reakcie na oheň B-s1, d0 do troch skupín, podľa požiarnej výšky a dvoch skupín podľa hrúbky tepelnej izolácie (tab. 1).

Postup aplikácie ETICS podľa vyhlášky MV SR 94/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov

Pri nových budovách a novostavbách (budovy, s platným stavebným povolením po 1.1.2002) sa pri riešení požiarnej bezpečnosti postupuje podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov [6]. Tento postup je však samozrejme možné uplatniť aj pri starších obnovovaných budovách, v ktorých sa požiarna bezpečnosť môže riadiť aj vyššie spomínanou normou.

Vyhláška rozdeľuje možnú aplikáciu systému ETICS triedy reakcie na oheň B-s2, d0 len podľa požiarnej výšky danej budovy. Pre bytové domy s požiarnou výškou do 12 m je možné použiť (okrem chránenej únikovej cesty) celoplošne horľavý ETICS. Pre budovy na bývanie s požiarnou výškou od 12 m do 22,5 m je možné zabudovanie akéhokoľvek tepelnoizolačného materiálu, ktorý má definovanú triedu reakcie na oheň, avšak je potrebná retardácia jeho horľavých častí tak, aby bolo v čo najvyššej miere zabránené zvislému a  vodorovnému šíreniu plameňa. To sa dosahuje prostredníctvom požiarnych pásov, ktoré dosahujú šírku od 900 mm do 1 200 mm v závislosti od požiarneho zaťaženia v riešených požiarnych úsekoch. V prípade, vysokých budov, keď je požiarna výšky budovy viac ako 22,5 m, sa musí na celú fasádu danej budovy aplikovať nehorľavý systém ETICS s triedou reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0. Požiarna výška 22,5 m vychádza z relatívne zvládnuteľnej operácie požiarneho zásahu v prípade použitia požiarnej techniky.

Odporúčania aplikácie systému ETICS triedy reakcie na oheň B-s1,d0

Celoplošný nehorľavý zatepľovací systém ETICS na báze minerálnych vlákien s triedou reakcie na oheň A2-s1, d0 je najbezpečnejší z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti a nedochádza pri ňom k zvyšovaniu odstupových vzdialeností v dôsledku zatepľovacieho systému.

Ak je však nevyhnutné aplikovať ETICS s triedou reakcie na oheň B-s2, d0, je najlepším riešením postupovať s plným akceptovaním požiadaviek vyhlášky č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, či už pre novostavby alebo rekonštruované budovy. Treba však dbať aj na možné úskalia, spojené s individuálnym využívaním bytových domov jednotlivými obyvateľmi a eliminovať čo najviac možné miesta šírenia požiaru. Z toho dôvodu by bolo potrebné aplikovať systém ETICS s triedou reakcie na oheň maximálne A2-s1, d0 aj na miesta, kde je možné riziko vzniku a šírenia požiaru na fasáde, ako sú napríklad steny a stropy balkónov alebo lódžií. Pri budovách s požiarnou výškou nad 22,5 m je určite nevyhnutná celoplošná aplikácia nehorľavého systému ETICS z dôvodu bezpečnej evakuácie a záchrany osôb. Na základe platnej legislatívy, noriem a požiadaviek požiarnej bezpečnosti, je možné vytvoriť jednoduché koncepčné riešenie pre zateplenie budov na bývanie rozdelené podľa úrovní požiarnej výšky (tab. 2).

Finančná analýza ETICS A2-s1,d0 a B-s2, d0 podľa odporúčaných pravidiel a  STN 73 0802

Finančné náklady na zhotovenie zatepľovacieho systému sú jedným z prvých faktov, ktoré rozhodujú o voľbe typu zhotovenia systému. Z dôvodu šetrenia investičných nákladov sa siaha po aplikácií horľavého systému ETICS s dodržaním minimálnych požiarnych predpisov, ktoré legislatíva umožňuje. V nasledujúcej analýze sú porovnané tri príklady zatepľovacieho systém ETICS hrúbky 200 mm na budove s požiarnou výškou do 22,5 m s nehorľavým konštrukčným celkom. V prvej modelovej situácií (EPS + 900 mm MW pásy) (obr. 1 vľavo) sú uvažované protipožiarne opatrenia odporúčané v tomto článku. V druhej modelovej situácií (EPS + 200 mm MW zábrany) (obr. 1 v strede) sa ráta s postupom podľa normy STN 73 0802 s uplatnením požiarnych zábran a v tretej modelovej situácií (celoplošne nehorľavé) sa navrhuje celoplošná aplikácia systému ETICS s minerálnou vlnou (obr. 1 vpravo). V tabuľke 3 je porovnanie ceny za zhotovenie systému ETICS pre uvažované modely. Rozdiel ceny pre systém ETICS triedy reakcie na oheň B-s2,d0, navrhnutým podľa odporúčaní uvedených v tomto článku (EPS + 900 mm MW pásy), nie je v porovnaní s najlacnejším variantom systému ETICS (EPS + 200 mm MW zábrany) približne 8,5 %. V porovnaní s celoplošným zateplením prostredníctvom systému ETICS triedy reakcie na oheň A2-s1, d0 (celoplošne nehorľavé) sú potrebné o cca 28 % vyššie náklady v porovnaní s najlačnejším variantom. Takéto stavebné úpravy sa však často splácajú vo forme úveru dlhé roky a v prepočte na domácnosť je rozdiel v jednotkách €/mesiac. Rovnako je potrebné zvážiť aj pridanú hodnotu použitého tepelnoizolačného materiálu a vyššie spomínané komplikácie pri realizácií kombinovaného zatepľovacieho systému.

Záver

Dodatočné zateplenie bytových domov je nevyhnutným krokom ako bojovať s energetickou krízou. Dôležité je však pri návrhu zatepľovacieho systému pozerať na problematiku interdisciplinárne a zohľadňovať aj sekundárne dôsledky jeho aplikácie, akými sú možné cesty šírenia požiaru napr. po fasáde alebo sálaním v požiarne nebezpečnom priestore, ktorý je pri horľavým materiáloch vyšší. Vzhľadom na rozšírené možnosti tepelných izolácií, ktoré je dnes možné do systému ETICS zabudovať a absenciu veľkorozmerových požiarnych skúšok systému ETICS s týmito materiálmi, sa javí ako najlepšia alternatíva postupovať podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ako nevyhnutné sa taktiež javí aby došlo k zjednoteniu pravidiel pre zateplenie novostavieb a obnovovaných budov. Pri zatepľovaní je potrebné venovať zvýšenú pozornosť výberu skúseného projektanta, stavebného dozoru a kvalitného zhotoviteľa a neriadiť sa len najnižšou cenou. Tá by sa v konečnom dôsledku mohla navýšiť o náklady na opravy, naviac práce, vykurovanie v prípade úniku tepla, príp. škody spôsobené šírením požiaru. Ďalším hladiskom je nepohoda obyvateľov v prípade komlikácií. Vyhotovenie zatepľovacieho systému stojí vlastníkov nemalé finančné prostriedky, ktoré by v prípade nekvalitného návrhu a zhotovenia boli minuté zbytočne. Návrh zatepľovacieho systému by mal umožňovať čo najjednoduchšiu realizáciu, bez zbytočných komplikovaných detailov, alebo lokálnych striedaní tepelnoizolačného materiálu. To sa dá najlepšie docieliť pri celoplošnom zateplení prostredníctvom minerálnej izolácie.

bottom of page