Nepravdy o minerálnej izolácií

V dnešnej dobe, je možné podať nepravdivé informácie veľmi dôveryhodným spôsobom a hlavne v pomerne krátkom čase. Obdobie, kde si kupujúci preveroval jednotlivé materiály u stavebných inžinierov, architektov alebo podľa skúseností a rád iných ľudí je „vďaka“ pokroku preč. Mnohí si zvolia cestu rýchleho vyhľadávania prostredníctvom internetu. Treba si uvedomiť, že vo väčšine prípadov sa človek dočíta informácie, ktoré sú najlepšie zaplatené a nie najrelevantnejšie vyjadrujú skutočnosť.

Je dôležité vedieť filtrovať nepravdivé informácie a vyhnúť sa tým predajcom, ktorí tvrdia, že iba ich izolačný materiál je ten ideálny a konkurenčné varianty sú zlé, či technologicky zastarané. Tak ľahko nie je možné izolačné materiály hodnotiť. Pri výbere izolácie je potrebné vyberať na základe overiteľných faktov a objektívnych parametrov doložených skúškami či certifikátmi, nie na základe pocitov z reklamy. 

Aké vlastnosti je možné porovnávať
Leto - zima.png
 • Tepelno izolačné vlastnosti (súčiniteľ tepelnej vodivosti λ [W/(m.K)]: súčiniteľ tepelnej vodivosti (hovorovo „lambda“) je určite tým prvým parametrom, s ktorým sa stretnete pri hodnotení tepelnoizolačných vlastností materiálu a laicky povedané, opisuje schopnosť materiálu viesť tepelnú energiu. Z toho vyplýva, čím nižší je súčiniteľ tepelnej vodivosti, tým má daný materiál lepšie tepelnoizolačné vlastnosti.Súčiniteľ tepelnej vodivosti dosahuje  pri súčasných tepelnoizolačných materiáloch veľmi nízku úroveň a pri výbere izolácie je preto vhodné zvažovať aj jej iné výhody, resp. ďalšiu pridanú hodnotu.

 • Nehorľavosť: v stavebníctve sa jednotlivé materiály hodnotia triedami reakcie na oheň a nadobúdajú označenia A1 (nehorľavý materiál, ktorý neprispieva k šíreniu požiaru, kde spadá ja minerálna vlna) až E (horľavý materiál, ktorý rozširuje požiar) a F (materiál, ktorý nebol skúšaný na reakciu na oheň). Pri použití práve minerálnej vlny v jednotlivých konštrukciách dochádza k znižovanie triedy reakcie na oheň a tým spojeného požiarneho rizika bez nutnosti pridávať chemické spomaľovače horenia ako je to napríklad v prípade izolácie na báze celulózy. Z hľadiska horľavosti, minerálna izolácia, nehorí, nedymí, nekvapká a neprispieva k požiaru.

Plameň.png
Reprák.png
 • Zvukovo izolačné vlastnosti: pri izolovaní podlahy proti kročajovému hluku treba zohľadňovať parameter dynamickej tuhosti, označovaný ako s‘ (MN/m³). Čím nižšia je jeho hodnota, tým lepšie dokáže materiál tlmiť kročajový impulz, ktorý sa potom nešíri o podlažie nižšie. Vďaka minerálnej izolácií a jej aplikácií na vnútorné povrchy stien, je možné nedimenzovať priestor aj z hľadiska priestorovej akustiky a vytvoriť tak príjemné prostredie pre hudbu, rozhovor poprípade iný účel, ktorý si vyžaduje požadovanú úpravu. Tu sa taktiež uplatňujú ideálne hodnoty súčiniteľ zvukovej pohltivosti α (-) minerálnej izolácie.

Difúzia.png
 • Difúzny odpor Rd (m/s): je jednočíselné hodnotenie materiálu označované, ktoré vyjadruje jeho paropriepustnosť a je závislý od hrúbky materiálu. Pre jeho stanovenie sa pre jednotlivé materiály udáva faktor difúzneho odporu  μ (-) a súčiniteľ difúzie vodných pár δ (s). Čím je faktor difúzneho odporu nižší, tým je materiál paropriepustnejší. Pri použití materiálov s nízkym faktorom difúzneho odporu na obvodových konštrukciách vytvárame vnútorný priestor, ktorý dokáže lepšie „dýchať“, čím sa znižuje relatívna vlhkosť vzduchu v interiéri a dochádza k zníženiu, v niektorých prípadoch aj eliminácii, kondenzácie vodnej pary na povrchu stien a následnej tvorbe plesní.

Škodci.png
 • Odolnosť proti drevokazným škodcom, hlodavcom a hmyzu a vtákom: jednou zo základných požiadaviek na fasádu je samozrejme jej odolnosť a stálosť, ktorú nie je potrebné každým rokom renovovať. Vďaka širokej škále živých organizmov a rastlín v našom podnebnom pásme je možné stretnúť sa s poškodeniami fasádnych systémov práve týmito faktormi. Dôvody sú viaceré od neodbornej inštalácie až po produkt, ktorý daným vplyvom nedokáže odolať. Pri použití zatepľovacieho systému z minerálnej izolácie sa predchádza mechanickým degradáciám od vtákov a do izolačného materiálu nie je potrebné nie je potrebné pridávať chemické odpudzovače proti hlodavcom alebo rastu húb.

Nezávadnosť.png
 • Zdravotná nezávadnosť a kvalita: otázka zdravia je pri tvorbe zdravých budov nevyhnutnou požiadavkou. Minerálna izolácia je prírodný materiál na báze kameňa alebo skla, ktorého vlákna majú veľmi nízku biologickú životaschopnosť po ich oddelení od celistvého materiálu. Z roho vyplýva, že sa v organizme ich vdýchnutí rozpadávajú a následne sú vylúčene von z organizmu. Navyše minerálna izolácia nepodlieha ani rozkladu vplyvom ultrafialového žiarenia, takže nevytvára nežiadúce výpary. Vďaka týmto vlastnostiam sú výrobky z minerálnej izolácie členov AVMI, nositeľmi certifikátu RAL alebo EUCEB.

Recyklát.png
 • Ekologickosť a recyklovateľnosť: nakoľko je minerálna izolácia tvorená roztaveným kameňom alebo sklom, je úplne recyklovateľná v celom svojom rozsahu a pomáha tak znižovať environmentálnu záťaž. Samotný recyklát sa vo výrobe nových výrobkov v určitom percentuálnom zastúpení pridáva.

Akumulácia.png
 • Akumulácia vody: existujú druhy minerálnej izolácie, ktoré nie sú hydrofobizované, práve naopak, sú takzvané hydrofilné. Jedná sa o vlastnosť výrobku, ktorý zabepečuje vysokú akumuláciu vody, ktorá je výhodná s skladbách plochých striech ako náhrada substrátu, čím znižuje plošnú hmotnosť konštrukcie plochej strechy.

Nasiakavosť.png
 • Nasiakavosť: nasiakavosť materiálu je schopnosť látky prijať tekutinu v kvapalnom stave. Vyjadruje sa v kg/m² a rozdeľujeme ju pri tepelnoizolačných materiáloch na krátkodobú WS, ktorá sa určuje podľa STN EN 1609 a dlhodobú WL(P), určenú podľa STN EN 12 087. Keďže sa jedná o tepelnoizolačné materiály, je dôležité aby výrobok nedisponoval vysokou hodnotou nasiakavosti. Avšak, rovnako dôležité je aj ako rýchlo sa dokáže materiál nasiaknutej vlhkosti zbaviť.

Cena.png
 • Cena: zásadne sa porovnáva celková cena, teda cena materiálu a inštalácie. Všeobecne platí, že cena práce je natoľko vysoká, že sa neoplatí šetriť na kvalite a hrúbke zatepľovacieho materiálu.

Jednoduchosť.png
 • Náročnosť inštalácie: ľahká opracovateľnosť (výrobky je možné rezať, vŕtať, atď.) patrí medzi vlastnosti, ktoré ocení realizačná firma a nie kupujúci, ale tieto vlastnosti môžu mať vplyv na cenu realizácie.

Aké vlastnosti je možné porovnávať
 • Izolačné vlastnosti (súčiniteľ tepelnej vodivosti): všeobecne platí, že čím nižšia lambda (súčiniteľ tepelnej vodivosti), tým lepší izolant. Súčiniteľ tepelnej vodivosti pri súčasných izoláciách dosahujú takú nizkú úroveň, že pri výbere izolácie je vhodné zvažovať aj jej iný výhody, resp. ďalšiu pridanú hodnotu.

 • Nehorľavosť (trieda reakcie na oheň): pre stavebné konštrukcie je vhodné voliť triedu A, teda nehorľavé výrobky, ktoré neprispievajú k rastu požiaru a vývoju dymu. Horľavé materiály sú navyše nevhodné na zateplenie výškových budov, ak sa aplikujú, je potrebné vyhotovovať takzvané protipožiarne pásy z minerálnej izolácie, ale aj to je možné len do určitej maximálnej výšky.

 • Zvuková nepriezvučnosť: výhodnejšie je vyberať materiály, ktoré majú dobré akustické vlastnosti z hľadiska zvukovej pohltivosti (zabraňujú prieniku hluku zvonku). Výsledky testov ukázali, že napríklad zvuková nepriezvučnosť sadrokartónových priečok s minerálnou izoláciou bola minimálne o 4 decibely lepšia než pri priečkach z keramických tvárnic alebo tvárnic z ľahčeného betónu. Podobné pozitívne výsledky dosahuje minerálna izolácia aplikovaná na fasáde.

 • Odolnosť proti drevokazným škodcom, hlodavcom a hmyzu: rad izolačných materiálov predovšetkým po navlhnutí stráca svoje vlastnosti a môže dôjsť k šíreniu plesní či škodcov. Týka sa to hlavne izolantov z organických materiálov, napríklad celulózy, do ktorých sa musia pridávať spomaľovače horenia a ďalšie chemické odpudzovače.

 • Nízky difúzny odpor: ľudovo povedané ľahká priepustnosť pre vodnú paru. V kombinácii s priepustnými omietkami či vetranými fasádami môže budova „dýchať“ a zabraňovať tvorbe plesní.

 • Náročnosť inštalácie: ľahká opracovateľnosť (výrobky je možné rezať, vŕtať, atď.) patrí medzi vlastnosti, ktoré ocení realizačná firma a nie kupujúci, ale tieto vlastnosti môžu mať vplyv na cenu realizácie.

 • Cena: zásadne sa porovnáva celková cena, teda cena materiálu a inštalácie. Všeobecne platí, že cena práce je natoľko vysoká, že sa neoplatí šetriť na kvalite a hrúbke zatepľovacieho materiálu.

Vyberajte medzi materiálmi triedy A, teda nehorľavé, ktoré neprispievajú k rastu požiaru a vývoju dymu.

​Podľa čoho si vybrať izoláciu

 • Nepreceňujte sekundárne vlastnosti izolantu: niektorí predajcovia zdôrazňujú ľahšiu aplikáciu a nízku hmotnosť materiálu. Tie pritom patria medzi vlastnosti, ktoré ocení hlavne realizačná firma a nie majiteľ nehnuteľnosti. Rýchlosť aplikácie sa nepremieta do úžitkovej hodnoty zateplenia, môže, ale nemusí sa premietnuť do nižšej ceny realizácie. Zateplenie budovy sa robí na niekoľko desaťročí, takže to, či jej aplikácia zaberie o deň alebo dva dlhšiu dobu, nehrá rolu.

 • Zvukovoizolačné vlastnosti by mali zvážiť predovšetkým majitelia nehnuteľností v hlučných lokalitách. Zateplenie minerálnou izoláciou v kombinácii s kvalitnými oknami zásadne znižuje prienik hluku do objektu.

 • Zvlášť pri rekonštrukciách, kedy sú často vonkajšie steny vlhké, môže byť veľmi dôležitým faktorom i priedušnosť (nízky difúzny odpor) použitého izolantu.

Správne realizovaná izolácia z minerálnej vlny bude slúžiť desiatky rokov a jej vlastnosti sa nezhoršia.

Ľahšia aplikácia a hmotnosť sú vlastnosti, ktoré ocení hlavne realizačná firma a nie majiteľ nehnuteľnosti. Aj veľký kus minerálnej izolácie váži len pár kilogramov a je ho možné ľahko udržať v náručí.

Čo je lož a čo je skutočnosť?

Na internete alebo v tlači sa objavujú platené inzeráty, ktoré manipulatívnym a často lživým spôsobom porovnávajú minerálnu izoláciu s ostatnými izolantmi, hlavne PUR penami, polystyrénom (EPS) či celulózou. Pozreli sme sa na najčastejšie zavádzajúce, či dokonca klamlivé tvrdenia:

LOŽ: Minerálna vata nie je na rozdiel od iných izolačných materiálov stála: časom starne a zhoršujú sa jej vlastnosti.

REALITA: Minerálna izolácia je zveličene vata vyrobená zo zmesi skla a kameňa, teda materiálov, ktoré vydržia v nezmenenej podobe stovky až milióny rokov. Naša asociácia sa môže podeliť o výsledky dvoch overiteľných a seriózne vypracovaných štúdií (EURIMA, NAIMA), ktoré skúmali minerálnu vatu po viac ako 20 rokoch aplikácie na stavbe.

 

Zo štúdií a praxe jasne vyplýva, že minerálna izolácia je naopak veľmi kvalitný materiál, ktorý pri správnej aplikácii vydrží desiatku rokov. Zubu času obvykle podľahnú iné stavebné materiály, nie však minerálna izolácia.

 

Nekalá konkurencia sa vo svojich argumentoch bráni údajnými testmi zrýchlenej simulácie starnutia v laboratóriu bez toho, aby doložili, o aké štúdie sa jedná a kto ich realizoval. Taký argument je teda obyčajnou špekuláciou alebo len účelovým klamstvom.

Zo štúdií a praxe jasne vyplýva, že minerálna izolácia je naopak veľmi kvalitný materiál, ktorý pri správnej aplikácii vydrží desiatky rokov. Je totiž vyrobená zo zmesi skla a kameňa, teda materiálov, ktoré vydržia v nezmenenej podobe stovky až milióny rokov.

POLOPRAVDA: Ak je minerálna izolácia zvlhnutá, stráca tepelnoizolačné schopnosti.

REALITA: Faktické merania jasne preukazujú, že v suchom ideálnom stave majú oba materiály, teda EPS aj minerálna izolácia, porovnateľný súčiniteľ tepelnej vodivosti. Laicky povedané, izolujú rovnako. Pri extrémnych podmienkach, ktoré sa zámerne nastavujú v laboratóriách, nemusí fungovať žiadny materiál.

 

V laboratóriu sa nastavujú extrémne podmienky a tak je možné zmerať izolačné schopnosti materiálov pri objemovej vlhkosti 0,4 % i vyššej, čo v podstate pre fasádu predstavuje havarijný stav. Merania ukázali, že i pri takom extréme sa môžu tepelnoizolačné schopnosti minerálnej izolácie len mierne zhoršiť, ale nie je to viac ako 15 % oproti deklarovaným hodnotám. Deklarované hodnoty sú totiž nastavené veľmi prísne a to vždy s veľkou rezervou. Pri tejto vlhkosti by dlhodobo na fasáde neobstál žiadny materiál.

 

V minerálnych izoláciách na fasáde je možné výnimočne namerať objemovú vlhkosť 0,25 %. Ide však o výnimočný stav, ktorý nastane počas niekoľkých dní v roku. Pri bežnej fasáde s minerálnou izoláciou sa uvažuje s objemovou vlhkosťou 0,05 %. Pre predstavu, je to cca 0,1 l na m² 200 mm hrubej izolácie. V celoročnej bilancii je táto vlhkosť ešte nižšia, pretože materiál prirodzene vysychá.

 

Pri zvýšenej vlhkosti je možné očakávať väčšie problémy u nepriedušných materiálov, ako je napr. EPS. Minerálna izolácia je priedušná, hovorovo sa vraví, že „dýcha“, a umožňuje tak odparovanie vlhkosti cez konštrukciu.

Pri rekonštrukciách, kde je možné očakávať zvýšenú vlhkosť muriva, sa oplatí izolovať priedušným materiálom. Nepriedušný materiál, ako je napr. EPS, môže spôsobiť veľké komplikácie.

POLOPRAVDA: Minerálna vata je drahšia, ťažšia a horšie sa s ňou pracuje.

REALITA: Predajcovia EPS tvrdia, že penový polystyrén je až dvakrát lacnejší izolačný materiál ako minerálna vlna. Toto tvrdenie je momentálne pri fasádnych izoláciách pravdivé. Pri zateplení je však nutné porovnávať cenu za kompletný systém: teda za omietku, kotvy, lepidlá, sieťoviny a práce. Potom už tak výrazný cenový rozdiel medzi materiálmi nie je.

 

V cene je potrebné zohľadniť aj úžitkové vlastnosti.

 

V prípade minerálnej vlny si zákazník za vyššiu cenu kupuje spoľahlivý a preverený materiál, ktorý je 100%-ne nehorľavý a vydrží tak po mnoho desaťročí. Preto sa tiež využíva na tepelnú izoláciu výškových budov, aby nedošlo k tragickým požiarom ako v prípade londýnskej Grenfell Tower.

 

U vyšších budov približne do 8 poschodí je navyše potrebné pri výbere polystyrénu (EPS) na stavbu aplikovať takzvané protipožiarne pásy, ktoré sú z nehorľavej minerálnej izolácie. To navyšuje cenu práce kvôli prácnosti spôsobenej striedaním materiálov (EPS a minerálna vata). Je preto výhodnejšie používať jednotný systém, teda minerálnu vlnu. Tá je povinná pri všetkých výškových budovách. Pri kombinácii materiálov sa tiež zvyšuje riziko chýb pri realizácii.

Pri zateplení je nutné porovnávať cenu za kompletný systém: teda za omietku, kotvy, lepidlá, sieťoviny a práce. Potom už taký výrazný cenový rozdiel medzi rôznymi izolačnými materiálmi nie je. V cene je treba zohľadniť i úžitkové vlastnosti.

LOŽ A POLOPRAVDA: Minerálna izolácia má mnohonásobne nižšiu pevnosť v ťahu i v šmyku, hrozí vznik trhlín a kolaps

 

REALITA: Akákoľvek fasáda, teda aj tá z EPS, môže skolabovať z mnohých dôvodov. Najčastejšie kvôli chybe pri realizácii, napríklad nesprávnemu kotveniu či lepeniu. Šmykové napätia prenáša systém zateplenia ako celok, preto musí byť riadne nalepený, ukotvený a musí spĺňať požiadavky noriem, ktoré logicky tiež všetky certifikované systémy spĺňajú.

 

Pokiaľ sa tak nestane, nie je chybou izolantu, že sa môžu na fasádach objaviť kozmetické chyby (praskliny). Väčšie hrúbky izolácií (ako polystyrénu, tak minerálnej izolácie) nad 200 mm vyžadujú špeciálny prístup v navrhovaní i realizácii.

 

Úplne zavádzajúce sú argumenty varujúce pred poškodením minerálnej izolácie vo veterných oblastiach. Na území Slovenska minerálna izolácia obstojí aj behom víchrice pri bežnom spôsobe aplikácie a kotvenia. Závisí od typu (vlastnostiach), počtu a rozmiestnenia kotiev, čo by každý návrh mal obsahovať.

 

Existujú aj výpočtové programy, ktoré stanovujú spôsob ukotvenia systému. Všeobecne platí, že čím vyššia je budova a čím exponovanejšia jej poloha, tým väčší je nutný počet rozperných kotiev. To platí pre minerálnu izoláciu aj pre EPS. Výškových budov v exponovaných oblastiach je ale len nepatrné množstvo – na vrcholkoch hôr sa bežne nestavajú.

Úplne zavádzajúce sú argumenty varujúce pred poškodením minerálnej izolácie vo veterných oblastiach. Na území Slovenska minerálna izolácia obstojí aj behom víchrice pri bežnom spôsobe aplikácie a kotvenia. Závisí od typu (vlastnostiach), počtu a rozmiestnenia kotiev, čo by každý návrh mal obsahovať.