top of page

PUR pena verzus minerálna vlna: ktorá ochráni strechu pred hlukom lepšie?

Kvalitnú zvukovú izoláciu strechy ocenia hlavne obyvatelia miest, kde im ruch ulice môže znižovať komfort bývania. Pri zateplení strechy sa preto oplatí vyberať tepelnú izoláciu s vyššou zvukovou nepriezvučnosťou.

 

Jednotlivé tepelné izolanty majú schopnosť pohlcovať hluk z exteriéru veľmi rozdielnu. Minerálna vlna a PUR pena sú pri zateplení šikmej strechy najčastejšie používanými materiálmi. Výsledky týchto dvoch izolantov v nezávislom laboratórnom teste boli značne odlišné.

Meranie schopnosti izolantov znižovať prenos hluku a izolovať teplo vykonalo Laboratórium Univerzitného centra energeticky efektívnych budov (UCEEB), samostatný vysokoškolský ústav ČVUT.

Aplikace_PUR_peny.jpg
UCEEB)_1.jpg

AKO DOPADLO MERANIE?

Striekaná PUR pena       39 dB

Minerálna vlna                 53 dB

Vlna splní požiadavky normy v až o 14 dB hlučnejšom prostredí. Ako tento rozdiel vníma ľudské ucho demonštrujú audio ukážky nižšie.

Pre porovnateľné výsledky bolo potrebné zhotoviť model šikmej strechy pre oba izolanty. Jeden bol zateplený striekanou PUR penou v celkovej hrúbke 260 mm, druhý minerálnou vlnou v rovnakej hrúbke. Ostatné použité materiály boli rovnaké.

VIDEO: Porovnanie odhlučnenia strechy PUR penou a minerálnou vlnou

STRECHA S MINERÁLNOU IZOLÁCIOU

AKO VNÍMAME HLUK ULICE?

Vypočujte si, ako by ste vnímali hluk z ulice pri použití tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny alebo striekanej PUR peny.

mestská doprava
siréna záchrannej služby

STRECHA SO STRIEKANOU PUR PENOU

mestská doprava
siréna záchrannej služby

Strecha s minerálnou vlnou zadrží o 14 dB viac

Meranie laboratória UCEEB zaznamenalo, že strecha so striekanou PUR penou má váženú nepriezvučnosť 39 dB, kým strecha s minerálnou vlnou 53 dB. Znamená to, že vlna splní požiadavky normy i v hlučnejšom prostredí, a to až o 14 dB hlučnejšom, ako by dokázala zachytiť PUR pena

 

Minerálna vlna účinne pohlcuje zvuk v skladbe strechy a tak zvyšuje vzduchovú nepriezvučnosť celej konštrukcie. V praxi to zistíme tak, že minerálna vlna efektívne zabráni prieniku hluku do interiéru.

„Takáto strecha je vhodná hlavne všade tam, kde sa predpokladá vyššia hluková záťaž, napríklad v mestskej zástavbe. Izolant s horšími akustickými vlastnosťami môže postačiť v tichšom prostredí alebo pre izoláciu skladov či garáže,“ zhrnul výsledky meraní Jiří Nováček z Univerzitného centra energeticky efektívnych budov (UCEEB).

zkouska_s_MW.jpg

Požiadavky na zvukovú izoláciu obvodových plášťov budov, ktoré uvádza STN 73 0532, závisia od ekvivalentných hladín akustického tlaku A pred obvodovým plášťom v dennej a v nočnej dobe.

„Zatiaľ čo strecha s PUR penou (bez strešných okien) spĺňa požiadavky, pokiaľ hladina akustického tlaku A vonku nepresahuje asi 59 dB v nočnej dobe, strechu s minerálnou vlnou (bez strešných okien) je možné použiť i v prostredí až o 14 dB hlučnejšom. Pre strechu so strešnými oknami sa dá očakávať rozdiel približne od 2 dB do 7 dB, v závislosti od akustických vlastností a veľkosti okien,“ uzatvára Jiří Nováček z Univerzitného centra energeticky efektívnych budov (UCEEB).

AKO SA TESTOVALO:

V akustickom laboratóriu UCEEB bola zmeraná schopnosť PUR peny a minerálnej vlny znižovať prenos hluku a neprepúšťať teplo.

 

Pre porovnateľné výsledky bolo potrebné zhotoviť model šikmej strechy pre oba izolanty. Jeden bol zateplený striekanou PUR penou v celkovej hrúbke 260 mm, druhý minerálnou vlnou v rovnakej hrúbke. Ostatné použité materiály boli rovnaké.

Minerálna vlna tepelne izoluje o niečo lepšie

V laboratóriu sa okrem zvukovej izolácie merali i tepelnoizolačné vlastnosti materiálov. Porovnanie PUR peny a minerálnej vlny je z tohto pohľadu vyrovnané. Použitá PUR pena bola len o trochu horšia ako bežná minerálna vlna.

 

Porovnával sa nameraný súčiniteľ tepelnej vodivosti označený lambda (λ). Lambda vyjadruje schopnosť materiálu izolovať teplo. Čím je hodnota nižšia, tým izoluje lepšie.

„Pri PUR pene sme namerali počiatočnú hodnotu lambda 0,039 W/(m·K). Minerálne izolácie do šikmých striech majú obvykle hodnotu v rozmedzí λD= 0,031–0,038 W/m·K v závislosti od typu izolácie. Hodnoty meranej PUR peny sa teda blížia minerálnej izolácii,“ hovorí Kamil Staněk z laboratória stavebnej tepelnej techniky Univerzitného centra energeticky efektívnych budov (UCEEB).

lambda.png

AKO MATERIÁL IZOLUJE:

Schopnosť materiálu izolovať teplo sa hodnotí parametrom lambda. Čím je jeho hodnota nižšia, tým izoluje lepšie.

Ochrana pred požiarom: minerálna vlna nehorí, PUR pena áno

Pri porovnávaní tepelných izolácií treba brať do úvahy aj ich horľavosť. Rozoznáme ju podľa zaradenia materiálu do triedy reakcie na oheň. Minerálna vlna je nehorľavý materiál, patrí do triedy reakcie na oheň A1 alebo A2.

 

PUR peny patria najčastejšie do triedy D alebo E, teda medzi horľavé látky, ktoré prispievajú k rozvoju požiaru a zároveň pri ňom uvoľňujú veľké množstvo kyanovodíku, ktorý je pre človeka vysoko toxický.

vlastnosti tepelných izolácií.jpg

Ako porovnávať výhody tepelných izolácií

Pri rozhodovaní treba porovnávať pomer úžitkových vlastností, ceny a možných rizík. Porovnanie však často môže byť zložité, keď nie sú k dispozícii potrebné informácie.

 

Pri tepelnoizolačných vlastnostiach minerálnej vlny je overenie jednoduché, hodnotu lambda λ nájdete na každom balení, materiál sa pravidelne testuje pri výrobe. V prípade dodávateľov PUR pien by hodnota mala byť súčasťou technickej dokumentácie.

Porovnanie horľavosti materiálov je jednoduchšie. Spomínaná trieda reakcie na oheň je všeobecne známa a dostupná. Je tiež uvedená na štítku s technickými vlastnosťami minerálnej vlny.

Ak uvažujete nad možnosťou zatepľovať svojpomocou, s minerálnou vlnou je možné pracovať svojpomocne s ľahko dostupnými pomôckami a návodmi. PUR peny musí aplikovať vyškolený pracovník v ochrannom protichemickom obleku a so špeciálnym zariadením. Aplikáciu PUR pien svojpomocou odborníci rozhodne neodporúčajú.

Obe izolácie sa tiež v konštrukcii správajú rozdielne. Minerálnu vlnu je možné kedykoľvek z konštrukcie vyňať, pretože je v nej uložená bez chemického kotvenia. PUR peny po aplikácii expandujú a prilepia sa na okolitý materiál, napríklad krokvy, podobne ako lepidlo. Odstrániť PUR penu zo strechy je možné iba jej vyrezaním.

Treba porovnávať celkové náklady na zateplenie

Pri výbere izolantu treba poznať nielen cenu izolantu, ale i jeho aplikáciu a to vrátane dopravy, prípravy pracoviska a ďalších s tým spojených nákladov. Len tak si môžete urobiť objektívne porovnanie nákladov.

ROCKMIN PLUS.jpg

ÚŽITKOVÉ HODNOTY IZOLANTU:

Na štítku balenia izolantu by mali byť vždy uvedené kľúčové úžitkové vlastnosti, ktoré sú overované pri výrobe a dá sa na ne spoľahnúť.

Na obrázku sú hodnoty balenia minerálnej vlny, napríklad spomínaná lambda λ (0,037) a trieda reakcie na oheň (A1).

„​Pozorne porovnajte ceny vrátane všetkých pridružených nákladov. Pri nákupe trvajte na tom, aby dodávateľ v kalkulácii uviedol celkovú cenu vrátane všetkých nákladov na realizáciu, dopravu a prípravné práce,"  hovorí architektka Marcela Kubů, riaditeľka Asociáce výrobcov minerálnych izolácií (AVMI).

Nie všetci dodávatelia sú totiž korektní, niekedy uvádzajú len cenu za materiál a aplikáciu. Zákazníci sa potom čudujú, keď vo vyúčtovaní cena vzrastie aj o desiatky eur za dopravu, prípravu pracoviska, prípadne potrebné dokončovacie úkony.

bottom of page