top of page

Certifikácia EUCEB - zdraviu neškodné vlákna

Otázka zdravia je čoraz viac diskutovanou témou, nie len na poli zdravotníctva, ale aj staviteľstva. Výrobcovia minerálnych izolácií, ktorí sú členmi Asociácie výrobcov minerálnych izolácií dbajú o zdravie svojich zákazníkov a dokazujú zdravotnú nezávadnosť svojich produktov prostredníctvom dobrovoľnej certifikácie označovanej ako EUCEB.

V roku 1998 bola prijatá smernica Európskej únie 97/69/ES, ktorá stanovuje hygienické a bezpečnostné požiadavky pre produkty zo sklených vláken.

Táto smernica klasifikuje karcinogénne účinky sklených vláken vyrobené človekom (MMVF) do štyroch kategórii:

Obrázok certifikačnej značky.png

Označenie výrobku, ktorý získal certifikát EUCEB

Nariadenie Európskej únie o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí č. 1272/2008 vo svojich poznámkach Q definuje kritériá pre oslobodenie vlákien z minerálnej vlny tak, aby sa klasifikácia ako karcinogénna neuplatňovala.

 

Vlákna minerálnych izolácii majú veľmi nízku biologickú životaschopnosť a preto ich EU môže hodnotiť ako nekarcinogénne alebo v niektorých prípadoch spadajúce do kategórie 3a [1]. Samotné vlákno oddelené od minerálnej izolácie totiž po vdýchnutí v organizme veľmi rýchlo degraduje a je z tela vylúčené. Najnovšie štúdie dokazujú, že nehrozí žiadne riziko pre vznik respiračnej patológie pre človeka v dôsledku izolácií na báze vláken z kameňa, skla alebo trosky [2].

Aj napriek tomu všetci výrobcovia minerálnej izolácie, ktorí sú členmi Asociácie výrobcov minerálnej izolácie, podstupujú dobrovoľnú certifikáciu Európského certifikačného orgánu pre výrobky z minerálnej vlny (EUCEB) [4].

Jedná sa o nezávislý certifikačný orgán, neziskové združenie, ktoré zaručuje, že výrobky sú vyrobené z vláken spĺňajúce kritéria pre vylúčenie z klasifikácie karcinogénnych látok [5]. Tento certifikačný orgán porovnáva vlákna so smernicou Európskej únie a ak testované vlákna spĺňajú všetky kritéria pre zdraviu nezávadné vlákno, udeľuje právo výrobcu udeliť na svoje výrobky štítok EUCEB.

EUCEB bol založená v júni 2000 s cieľom dosiahnuť a udržiavať certifikáciu všetkých pridružených členov a závodov. V marci 2005 získal certifikát kvality ISO 9001-2000 a bude pokračovať v zlepšovaní svojich pracovných postupov s cieľom poskytnúť kvalitné výsledky certifikačnej služby [4].

EUCEB-Ochranná známka sa udeľuje len výrobcovi, ak spĺňa niekoľko podmienok:

  • Výrobca potvrdzuje svoj súhlas s ústavou, stanovami a exponátmi EUCEB podpisom právneho záväzku.

  • Výrobca poskytuje dokumentáciu o oslobodení aspoň jedného typu vlákna. Toto je kontrolované nezávislým certifikačným orgánom.

  • Výrobca sa zaväzuje dodržiavať súlad medzi vyrobenými a predávanými výrobkami s potvrdeným typom s oslobodenými vláknami v tých výrobných zariadeniach, ktoré sú zapojené do dohľadu.

  • Výrobca vykonáva aspoň raz týždenne analýzu chemického zloženia vlákien. Toto je kontrolované nezávislým certifikačným orgánom BCCA.

  • Nezávislý inštitút odberu vzoriek odoberá dvakrát ročne vzorku zo výrobne minerálnej izolácie výrobcu a posiela ho nezávislému analytickému ústavu na analýzu chemického zloženia. Výsledky kontroluje nezávislý certifikačný orgán.

  • Nezávislý inštitút odberu vzoriek tiež kontroluje nepretržitú vnútornú kontrolu chemického zloženia výrobcom.

  • Každý závod má systém riadenia, ktorý pravidelne kontroluje tretia strana.

  • Nezávislý certifikačný orgán BCCA preskúma predloženú dokumentáciu z hľadiska úplnosti a presnosti s prihliadnutím na výsledky kontrolované vedeckými expertmi.

Od 1. januára 2017 pôsobí BCCA ako nezávislý certifikačný orgán pre EUCEB. BCCA je špecializovaný certifikačný orgán v stavebníctve pre produkty a stavebné systémy, organizačné systémy, systémy riadenia, osoby a procesy. BCCA je aktívna vo všetkých typoch certifikačných postupov - právne postupy prostredníctvom vládneho nariadenia, ako aj dobrovoľné postupy založené na konsenze medzi stranami. BCCA bola založená v roku 1992 dvomi najvýznamnejšími orgánmi v stavebníctve, t.j. SECO (technický kontrolný úrad pre stavebníctvo) a BBRI (BELGICKÝ VÝSKUMNÝ VÝSKUM) s cieľom vytvoriť širokú, flexibilnú a všeobecne prístupnú službu certifikácie. Inherentná nezávislosť BCCA chráni používateľa pred akýmkoľvek nadmerne komerčným prístupom certifikácie.

V prípade pozitívneho hodnotenia nezávislý certifikačný orgán potvrdzuje, že testované výrobky z minerálnej vlny spĺňajú požiadavky EUCEB a informuje sekretariát EUCEB. Rada EUCEB sa potom môže rozhodnúť udeliť výrobcovi právo používať ochrannú známku. Nezávislý certifikačný orgán, ktorý zastupuje BCCA, je tiež zodpovedný za hodnotenie neutrálneho dozoru kontrolovaného treťou stranou a koná v prípade porušenia [4].


(text prebraný z http://www.euceb.org/index.php?page=about-euceb)

EUCEB sa teda zaväzuje, že všetky izolačné výrobky z minerálnej vlny vyrábané členmi EUCEB sú bezpečné na používanie. Sú vyrobené z vlákien, ktoré vyhovujú kritériám poznámky Q v predpisoch Európskej únie o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (ES č. 1272/2008 a č. 790/2009), a preto nie sú klasifikované ako nebezpečné.

 

Na základe certifikačného štítku môžu zákazníci veľmi rýchlo rozlíšiť, či sa jedná o certifikovanú značku, zabezpečujúcu kvalitu výrobku, ktorý je vyňatý z Európskej smernice klasifikujúcej jeho karcinogenitu.

Príklady certifikátov výrobní minerálnej izolácie členov AVMI
EUCEB Isover.JPG
EUCEB Kanuf.JPG
EUCEB RockWool.JPG
EUCEB Ursa.JPG

Certifikát EUCEB Isover

Certifikát EUCEB Knauf insulation

Certifikát EUCEB RockWool

Certifikát EUCEB Ursa

Zdroje:

[1] F. Pott, „Detection of mineral fibre carcinogenicity with the intraperitoneal test - recent results and their validity,“ The Annals of Occupational Hygiene, pp. 771-779, 1995.

[2] E. Bastarache, „DigitalFire,“ 2015. [Online]. Available: https://digitalfire.com/4sight/hazards/ceramic_hazard_man-made_vitreous_vibers__322.html.

[3] A. F. Gualtieri, E. Foresti, G. Lesci a N. Roveri, „The thermal transformation of Man Made Vitreous Fibers (MMVF) and safe recycling as secondary raw materials (SRM),“ Journal of         Hazardous Materials, p. 1494–1506, 2009.

[4] „European Certification Board for Mineral Wool Products,“ 25 7 2018. [Online]. Available: http://www.euceb.org.

[5] „Wikipédia,“ 28 jún 2018. [Online]. Available: https://cs.wikipedia.org/wiki/Skelná_vata.

bottom of page