top of page

Tvarová stabilita systému ETICS

ETICS s minerálnou vlnou je s veľkou rezervou bezpečný, existuje priestor aj pre inovácie

Mechanické vlastnosti, vrátane pevnosti v šmyku a modulu pružnosti v šmyku, bežne používanej minerálnej vlny (TR 10) s veľkou rezervou vyhovujú požiadavke na bezpečnosť a stabilitu systémov kontaktného zateplenia (ETICS) aj na výškových budovách. Na budovách s nižšou podlažnosťou je priestor aj pre zavedenie inovatívnych výrobkov z MW s TR 7,5 na zhotovenie ETICS. Tieto závery sa vzťahujú na veľké hrúbky minerálnej izolácie na úrovni 200 mm. Potvrdili to skúšky v dvoch akreditovaných laboratóriách (TSÚS Bratislava a TZÚS Brno) a znalecký posudok Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktoré si objednala Asociácia výrobcov minerálnych izolácií SR.

Viac ako desať rokov sa pre kontaktné zateplenie budov (ETICS) používajú minerálne izolácie s pevnosťou v ťahu 10 kPa. S nárastom hrúbky aplikovanej tepelnej izolácie sa začínajú objavovať pochybnosti, či je táto hodnota postačujúca. Európsky trend smeruje ešte ďalej a ponúka inovatívne riešenia v podobe mechanických vlastností v kombinácií s rôznymi možnosťami kotvenia tepelnej izolácie v systéme ETICS.

„Z našich skúseností vieme, že súčasne vyrábané výrobky sú bezpečné, dostatočne pevné a únosné. Reklamácie evidujeme predovšetkým kvôli nekvalitnej realizácie zateplenia, nie kvôli nedostatočným mechanickým vlastnostiam minerálnej vlny. Európsky trend sledujeme a sme pripravení trhu ponúknuť efektívnejšie riešenie zateplení tam, kde to bude možné“, hovorí na úvod Marcela Kubů (Výkonná riaditeľa Asociácie výrobcov minerálnych izolácií - AVMI).

AVMI preto zadala uskutočniť dve nezávislé merania v akreditovaných skúšobniach a vypracovať znalecký posudok, aby bolo jednoznačne potvrdené, že súčasne vyrábané výrobky členov AVMI sú bezproblémové a s rezervou bezpečne. Zároveň aby boli stanovené podmienky pre využitie výrobkov s TR 7,5 kPa.

Výsledky skúšok TSÚS Bratislava

Technický skúšobný ústav stavebný TSÚS, n. o. testoval tzv. kritický reprezentant minerálnej izolácie, to znamená izoláciu s hrúbkou 200 mm s TR 10,5 až 11,6 kPa (t.j. výrobok s deklaráciou TR 10 kPa) v systéme ETICS. Tento výrobok predstavuje bežne používaný výrobok na slovenskom trhu, ktorý sa v systéme ETICS využíva už mnoho rokov, i keď v menších hrúbkach. Skúšky pretvorenia ETICS, ktoré navrhol TSÚS Bratislava preukázali, že systém je bezpečný, resp. že tieto dosky MW zabezpečia požadovanú stabilitu systému ETICS aj pri hrúbke 200 mm a to so značnou rezervou. Testované dosky MW mali nameranú hodnotu pevnosti v šmyku SS 5,6 až 6,1 kPa a modul pružnosti v šmyku Gm 220 až 260 kPa.

Závery analýzy znaleckého posudku

Znalecký posudok bol vypracovaný Ústavom súdneho znalectva na Slovenskej technickej univerzite, stavebnej fakulte. Jeho vypracovaniu sa venovali odborníci z Katedry stavebnej mechaniky, kde na základe výpočtových metód analyzovali minimálne mechanicko-fyzikálne vlastnosti, ktoré by mal materiál spĺňať aby odolával zaťaženiu vlastnou tiažou systému ETICS a zaťaženiu vetra s predpokladanou dĺžkou životnosti a funkčnosti systému.

Z posudku vyplynuli tieto minimálne hodnoty mechanicko-fyzikálnych parametrov minerálnej izolácie určenej pre systém ETICS:

  • charakteristická hodnota pevnosti v ťahu kolmo na rovinu dosky TRk ≥ 9,2 kPa, pričom pre stavby s výškou do 12 m vyhovuje minerálna izolácia s TRk ≥ 7,5 kPa (na základe interného prepočtu založenom na znaleckom posudku 35/2020),

  • hodnota pevnosti v šmyku SS ≥ 1,81 kPa, pri maximálnej hrúbke tepelnoizolačnej dosky do 200 mm, s povrchovou úpravou omietkou,

  • hodnota modulu pružnosti v šmyku Gm ≥ 225 kPa, pri maximálnej hrúbke tepelnoizolačnej dosky do 200 mm, s povrchovou úpravou omietkou.

Výsledky skúšok TZÚS Brno

Technický a zkušební ústav stavební Praha, pobočka Brno, podrobil komplexnému testovaniu rôzne výrobky z minerálnej izolácie pre systém ETICS. Všetky výrobky mali hrúbku 200 mm s deklarovanou hodnotou TR 10 kPa. TZÚS Brno sa zameral na mechanické vlastnosti týchto izolácií pri zabudovaní do systému ETICS. TZÚS, rovnako ako v prípade Ústavu súdneho znalectva STU v Bratislave, uvažoval s kombináciami predpokladaných zaťažení, ktoré by na systém ETICS mohli pôsobiť s ohľadom na vplyv deformácií na povrchu systému.

Na základe všetkých zistených skutočností TZÚS navrhol minimálne požadované medzné hodnoty mechanických vlastností pre jednotlivé úrovne aplikácie systému ETISC ako sú uvedené v tabuľke.

Záver

Pre väčšinu zatepľovaných stavieb na Slovensku (do 50 m výšky budovy) je možné bezpečne použiť minerálnu izoláciu s deklarovanou hodnotou TR 10 kPa, čo sú bežne vyrábané výrobky dostupné na slovenskom a zahraničnom trhu. Zároveň bolo potvrdené, že pre stavby do výšky 12 až 15 m sú vyhovujúce aj minerálne izolácie s deklarovanou hodnotou TR 7,5 kPa.

„Merania považujeme za vyčerpávajúce. Všetky výsledky potvrdili, že výrobky MW do 200 mm sú bezpečné. Nie je potrebné žiadne ďalšie overovanie na menších hrúbkach, pretože je všeobecne známe, že mechanické vlastnosti MW sa zmenšujúcou hrúbkou zlepšujú. Sme radi, že určitému segmentu môžeme bez obáv ponúknuť inovatívne a efektívne riešenie v podobe materiálu s TR 7,5 kPa,“ uzatvára Marcela Kubů.

bottom of page