top of page

Minerálna izolácia v systéme ETICS

Aktuálne smerovanie slovenskej legislatívy v oblasti šetrenia energií sa prejavuje okrem iného aj postupným sprísňovaním tepelnotechnických parametrov pre obvodové steny budov. Keď pred pár rokmi bola postačujúca hrúbka tepelnej izolácie v konštrukciách obvodových stien budov do 100 mm, dnes nie je neobvyklé použitie izolantu s hrúbkou 200 až 300 mm. Jedným zo spôsobov aplikácie tepelnej izolácie je vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém, známy pod skratkou ETICS. V tomto prípade je tepelný izolant mechanicky kotvený a lepený k nosnej odvodovej stene a následne sa na jeho povrch aplikujú fasádne úpravy v podobe výstužnej vrstvy a silikátovej omietky. Zo statického hľadiska tu dochádza k  vytvoreniu akejsi konzoly, v ktorej sa samozrejme najviac bude uplatňovať šmykové napätie. Avšak pri danej hrúbke tepelnej izolácie môže dochádzať k deformáciám, ktoré by mohli viesť k znehodnoteniu celého systému ETICS.

Základnými mechanicko-fyzikálnymi parametrami z hľadiska medzného stavu únosnosti (MSÚ) reprezentujúcimi minerálno-izolačné materiály, určené pre systém ETICS, sú medzná pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky (TR), medzná pevnosť v tlaku kolmo na rovinu dosky (CS), medzná pevnosť v šmyku (SS). Okrem samotnej únosnosti je však nevyhnutné zamerať sa aj ja deformáciu systému, čiže medzný stav použiteľnosti (MSP). Pri nadmernej deformácií by mohlo dochádzať k vzniku trhlín v povrchovej úprave systému. To by mohlo mať za následok zatekanie a postupné zlyhanie zatepľovacieho systému.

 

Samotná deformácia postupne ovplyvňuje aj únosnosť systému v tom prípade, ak by bola vyššia ako je lineárna oblasť správania sa materiálu. Preto je potrebné okrem medzných pevnosti materiálu poznať aj k nim prislúchajúce stredné moduly pružnosti v ťahu (Etm), tlaku (Ecm) a šmyku (Gm). Samotná znalosť materiálových veličín je len polovica možnosti aplikácie minerálnej izolácie v kontaktnom zatepľovacom systéme. Dôležite je poznať aj okrajové podmienky, ktorým bude systém ETICS počas svojej životnosti vystavený.

 

Z uvedených dôvodov sa Asociácia výrobcov minerálnych izolácií (AVMI) rozhodla vykonať súbory meraní fyzikálno-mechanických vlastností výrobkov svojich členov, ktoré sú určené pre systém ETICS a určiť minimálne požadované fyzikálno-mechanické vlastnosti, ktoré musia výrobky spĺňať, aby ich bolo možné použiť systém ETICS (v podmienkach charakteristických pre Slovenskú republiku), prostredníctvom statického posudku vypracovanom renovovanou projekčnou kanceláriou v oblasti statiky.

Uplatnenie minerálnej izolácie v systéme ETICS

Pri projektovaní kontaktného zatepľovacieho systému Vám členovia Asociácie výrobcov minerálnych izolácií veľmi radi pomôžu stanoviť požiadavky na typ izolácie a spôsob jej zabudovania tak, aby bol bezpečný a spoľahlivý pre Váš projekt na základe detailného výpočtu. Tento postup je plne v súlade s STN EN 1990:2009, STN EN 1991-1-1:2007, STN  EN  1991-1-1/NA:2004, STN EN 1991-1-4:2005, STN  EN  1991-1-4/NA:2007.

 

Taktiež môžete využiť zjednodušený návod, ktorý vychádza zo zovšeobecnenia výsledkov analýzy prostredníctvom statického posudku a meraní.Porovnaním výsledkov meraní fyzikálno-mechanických vlastností minerálnej izolácie s požadovanými minimálnymi hodnotami podľa statického posudku je zrejmé, že pri štandardnom type kotvenia, kde počet kotiev narastá po výške budovy, je možné použiť materiál, ktorý spĺňa požiadavku na medzné napätie v ťahu 10 kPa až do výšky 40 m nad terénom (obr. 1) a do výšky 10 m nad terénom je možné uplatniť výrobok, ktorý spĺňa požiadavku na medzné napätie v ťahu 7,5 kPa (obr. 2).

 

Brožúra a výpočet je platnou alternatívou k použitu STN 72 7221-4 (Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Časť 4: Prefabrikované výrobky z minerálnej vlny. Účel použitia), pri aplikácií výrobkov, ktoré táto norma nezahŕňa. Všetky výrobky, aplikované v systéme ETICS musia mať platný certifikát ETA (European Technical Assessment) podľa článku 29 regulácie EÚ No. 305/2011. Nevyhnutné je samozrejme dodŕžať minimálnu plochu lepidla, podľa príslušných schém. Vo všeobecnosti platí, čím vyššia bude lepená plocha, tým budú potrebné nižšie fyzikálno-mechanické parametre. Dôležité je však podotknúť, že pre správnu funkciu a stabilitu systému je nevyhnutné klásť vysoké nároky na kvalitu jeho zhotovenia a postupovať taktiež podľa aktuálnych noriem a technologických predpisov.

Obr. 1 Minimálny počet kotiev (z hľadiska únosnosti MW) pri použití MW s medznou pevnosťou v ťahu TR 10

Obr. 2 Minimálny počet kotiev (z hľadiska únosnosti MW) pri použití MW s medznou pevnosťou v ťahu TR 7,5

Kotva 1
bottom of page