top of page
Tepelný odpor (hodnota R)

Hrúbka izolácie je iba jedným z faktorov, ktoré určujú výsledný tepelný odpor. Pred kúpou izolačného materiálu je dôležité, aby zákazník získal pravdivú informáciu o tepelnom odpore a o tom, ako sa táto vlastnosť vyvíja v čase.

Ak porovnávame celulózovú izoláciu a izoláciu zo sklenej vlny, musíme mať na pamäti, že nemožno porovnávať ich tepelný odpor na jednotku hrúbky. Vždy je nutné posudzovať tepelný odpor vztiahnutý k celkovému priestoru, ktorý má byť zateplený.

Sklená vlna dokáže poskytnúť požadovaný tepelný odpor pre daný priestor na rovnakej alebo aj vyššej úrovni ako zateplenie celulózou. Dá sa zohnať v širokej škále objemovej hmotnosti, čo umožňuje dosiahnuť rôzne hodnoty tepelného odporu pre daný priestor.

Výrobcovia celulózovej izolácie často tvrdia, že tento materiál dosahuje vyšší tepelný odpor pri danej hrúbke než sklená vlna. To jednoducho nie je pravda, ak uvážime širokú paletu ponúkaných produktov zo sklenej vlny.

Deformácia materiálu a strata tepelného odporu

Deformácia materiálu je dôležitým faktorom pre výber materiálu, pretože má priamy vplyv na to, ako sa tepelná účinnosť vyvíja v čase.

Správne inštalovaná sklená vlna vo forme roliek alebo dosiek nesadá. Vo forme fúkanej izolácie môže zanedbateľne klesnúť (menej ako o 2 %). Pokiaľ je inštalácia vykonaná podľa návodu výrobcu, zateplenie sklenou vlnou poskytuje stabilnú tepelnú ochranu po celú dobu životnosti budovy.

Výrobcovia celulózovej izolácie sa zhodujú v tom, že ich produkty v priebehu času zosadajú. Väčšina z nich uvádza mieru zosadnutie okolo 20%. Preto by ste mali s týmito zmenami počítať a vždy pri kúpe porovnať údaje o "minimálnej hrúbke po zosadnutí" s údajmi o "inštalovanej hrúbke".

Absorpcia vodnej pary

Ak izolácie navlhne, zmenší sa jej tepelný odpor. Dva porovnávané materiály sa líšia, čo sa týka schopnosti absorbovať vodnú paru, a to má tiež vplyv na výslednú tepelnú ochranu.

V bežných podmienkach je každá izolácia vystavená vlhkosti zo vzduchu. Sklená vlna sama o sebe nenavĺha a nezadržiava vodu, čím predchádza permanentnej strate tepelného odporu. Vďaka anorganickému pôvod je tiež prirodzene odolná proti požiaru. Ak sklená vlna nasiakne ponorením, napr. v dôsledku povodní alebo iných živelných pohrôm, mali by ste ďalší postup konzultovať s jej výrobcom, ktorý rozhodne, či musí byť vymenená.

Celulózová izolácia je vyrobená z rozdrvených novín a pridaných spomaľovačov (retardantov) horenia. Z toho vyplývajú dve dôležité vlastnosti tohto materiálu: (1) pokiaľ nie je takto ošetrený, je horľavý, (2) prirodzene absorbuje vlhkosť zo vzduchu. To môže znamenať, že celulóza môže tým, ako starne, strácať časť pridaných retardantov. V prípade povodne alebo inej prírodnej katastrofy by ani po prípadnom vysušení nemala byť znovu použitá bez konzultácie s výrobcom.

Sleduje tepelný odpor vztiahnutý k celému priestoru, ktorý má byť zateplený.

Zistite, ako sa správa tepelná izolácia po navlhnutí alebo premočení.

Protipožiarna ochrana

Protipožiarna ochrana je dôležitou vlastnosťou každého izolačného materiálu. Každý majiteľ domu by mal vo vlastnom záujme dobre zvážiť protipožiarne vlastnosti materiálu, ktorý sa chystá použiť. V otázke požiarnej bezpečnosti majú sklená vlna a celulóza veľmi rozdielne vlastnosti.

Sklená vlna je vyrobená zo skla, piesku a ďalších anorganických materiálov, ktoré sa pri výrobe roztavia a rozvláknia sa do sklených vlákien. Sklená vlna je teda prirodzene nehorľavá a túto vlastnosť si zachováva po celú dobu životnosti. Nie je teda potrebné ju proti požiaru akokoľvek dodatočne chemicky upravovať. Sklená vlna bez povrchovej úpravy je podľa stavebných noriem uznávaná ako prijateľná protipožiarna bariéra pri múroch obytných drevostavieb.

Celulózová izolácia je vyrobená z rozomletých alebo rozdrvených novín a je prirodzene horľavá. Aby sa riziko požiaru znížilo, je celulózová izolácia pred aplikáciou ošetrená veľkou dávkou chemických prostriedkov, tzv. spomaľovačov (retardantov) horenia. Tieto prostriedky sa ale môžu z izolácie v priebehu času strácať.

Testy, ktoré boli vykonané úradom California Bureau of Home Furnishings and Thermal Insulation, ukázali, že niektoré celulózové vzorky zlyhali pri štandardných protipožiarnych testoch už šesť mesiacov po inštalácii. Pri požiari izolácia z celulózy navyše tlie a je tiež náchylná k opätovnému vznieteniu. Dokonca aj správne ošetrené celulózovej izolácie sa vznietia už pri teplote cca 240 °C, čo je povrchová teplota 75 wattovej žiarovky!

Takto vyzerá požiar, ktorý sa šíri po tepelnej izolácii. Informujte sa, do akej triedy horľavosti kupovaný izolant patrí. Vyberajte ideálne len z triedy A, teda z nehorľavých materiálov.

Akustická ochrana

Objemová hmotnosť izolačného materiálu má všeobecne nulový alebo minimálny vplyv na triedu prenosu zvuku (STC – Sound Transmission Class). Naopak hrúbka izolácie má na hodnotu STC významnejší vplyv ako jej objemová hmotnosť.

V porovnávacích testoch pri múroch typu 2x4 m a 2x6 m drevených aj kovových stien s dobre vyplnenými dutinami boli zistené rovnaké alebo mierne lepšie vlastnosti sklenej vlny oproti celulóze.

Izolácia sklenou vlnou výrazne redukuje zvukový prenos cez steny, stropy a podlahy. Prvých 2,5 cm izolácie zo sklenej vlny môže pri niektorých konštrukciách zvýšiť hodnotu STC o 3 až 4 body. Každých ďalších 2,5 cm izolácie zvyšuje hodnotu STC o 1 až 2 body.

Celulózová izolácia je tiež považovaná za dobrú akustickú ochranu stien a stropov pred nežiaducim hlukom.

Ak vás zaujímajú podrobnejšie výsledky porovnania, ktoré vyhotovila americká asociácia výrobcov izolácie (NAIMA - North American Insulation Manufacturers Association), stiahnite si  celú štúdiu.

Tepelná izolácia môže aj efektívne brániť prieniku hluku. Vyberajte preto izoláciu, ktorá má najlepšiu absorpciu zvuku.

bottom of page