top of page

Štúdie a pozičné dokumenty

Asociácia výrobcov minerálnych izolácií sa podieľa na celom rade odborných publikácií, tvorbe noriem a realizácii prieskumov a analýz. Nižšie sú uvedené dokumenty a články, ktoré sú svojim zameraním určené predovšetkým odbornej verejnosti.
Stanovenie návrhovej hodnoty λ
 

Transformácia deklarovaných hodnôt súčiniteľa tepelnej vodivosti na hodnoty výpočtové podľa STN EN ISO 10 456

Tvarová stabilita ETICS
 

Posúdenie bezpečnosti a stability systému ETICS pre Slovenskú republiku

STN 72 7221 - 4
 

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Časť 4: Prefabrikované výrobky z minerálnej vlny (MW). Účel použitia

bottom of page