Aké vlastnosti je možné porovnávať

Pri výbere izolačného materiálu sa vždy kladie dôraz na jeho primárnu funkciu, či sa jedná o tepelnoizolačný materiál, akustický, protipožiarny atď. Je dôležité vziať do úvahy aj jeho druhotný prídavok, ktorý je pre konečného užívateľa len plusovou hodnotou popri jeho primárnej funkcii. V podstate môžeme rozdeliť základné vlastnosti materiálov na fyzikálne a environmentálne/sociálne, vďaka ktorým môžeme materiály medzi sebou vzájomne porovnávať.
Fyzikálne vlastnosti
Leto - zima.png
 • Tepelno izolačné vlastnosti (súčiniteľ tepelnej vodivosti λ [W/(m.K)]: súčiniteľ tepelnej vodivosti (hovorovo „lambda“) je určite tým prvým parametrom, s ktorým sa stretnete pri hodnotení tepelnoizolačných vlastností materiálu a laicky povedané, opisuje schopnosť materiálu viesť tepelnú energiu. Z toho vyplýva, čím nižší je súčiniteľ tepelnej vodivosti, tým má daný materiál lepšie tepelnoizolačné vlastnosti.

 
 • Horľavosť: v stavebníctve sa jednotlivé materiály hodnotia triedami reakcie na oheň a nadobúdajú označenia A1 (nehorľavý materiál, ktorý neprispieva k šíreniu požiaru, kde spadá ja minerálna vlna) až E (horľavý materiál, ktorý rozširuje požiar) a F (materiál, ktorý nebol skúšaný na reakciu na oheň). Veľmi často sa spomína vlastnosť materiálu - samozhášavý, to však nie je ekvivalent k vlastnosti nehorľavý.

Plameň.png
Reprák.png
 • Zvukovo izolačné vlastnosti: pri izolovaní podlahy proti kročajovému hluku treba zohľadňovať parameter dynamickej tuhosti, označovaný ako s‘ (MN/m³). Čím nižšia je jeho hodnota, tým lepšie dokáže materiál tlmiť kročajový impulz, ktorý sa potom nešíri o podlažie nižšie. Z hľadiska priestorovej akustiky sa uplatňujú hodnoty súčiniteľa zvukovej pohltivosti α (-), ktoré hovoria o tom, koľko zvuku dokáže materiál pohliť.

Difúzia.png
 • Difúzny odpor Rd (m/s): je jednočíselné hodnotenie materiálu označované, ktoré vyjadruje jeho paropriepustnosť a je závislý od hrúbky materiálu. Pre jeho stanovenie sa pre jednotlivé materiály udáva faktor difúzneho odporu  μ (-) a súčiniteľ difúzie vodných pár δ (s). Čím je faktor difúzneho odporu nižší, tým je materiál paropriepustnejší. Pri použití materiálov s nízkym faktorom difúzneho odporu vytvárame vnútorný priestor, ktorý dokáže lepšie „dýchať“.

Nasiakavosť.png
 • Nasiakavosť: nasiakavosť materiálu je schopnosť látky prijať tekutinu v kvapalnom stave. Vyjadruje sa v kg/m² a rozdeľujeme ju pri tepelnoizolačných materiáloch na krátkodobú WS, ktorá sa určuje podľa STN EN 1609 a dlhodobú WL(P), určenú podľa STN EN 12 087. Keďže sa jedná o tepelnoizolačné materiály, je dôležité aby výrobok nedisponoval vysokou hodnotou nasiakavosti. Avšak, rovnako dôležité je aj ako rýchlo sa dokáže materiál nasiaknutej vlhkosti zbaviť.

Akumulácia.png
 • Akumulácia vody: existujú druhy minerálnej izolácie, ktoré nie sú hydrofobizované, práve naopak, sú takzvané hydrofilné. Jedná sa o vlastnosť výrobku, ktorý zabepečuje vysokú akumuláciu vody, ktorá je výhodná s skladbách plochých striech ako náhrada substrátu, čím znižuje plošnú hmotnosť konštrukcie plochej strechy.

Enviromentálne/ sociálne vlastnosti
Škodci.png
 • Odolnosť proti drevokazným škodcom, hlodavcom a hmyzu a vtákom: jednou zo základných požiadaviek na fasádu je samozrejme jej odolnosť a stálosť, ktorú nie je potrebné každým rokom renovovať. Vďaka širokej škále živých organizmov a rastlín v našom podnebnom pásme je možné stretnúť sa s poškodeniami fasádnych systémov práve týmito faktormi. Dôvody sú viaceré od neodbornej inštalácie až po produkt, ktorý daným vplyvom nedokáže odolať. Pri použití zatepľovacieho systému z minerálnej izolácie sa predchádza mechanickým degradáciám od vtákov a do izolačného materiálu nie je potrebné nie je potrebné pridávať chemické odpudzovače proti hlodavcom alebo rastu húb.

Nezávadnosť.png
 • Zdravotná nezávadnosť a kvalita: otázka zdravia je pri tvorbe zdravých budov nevyhnutnou požiadavkou. Minerálna izolácia je prírodný materiál na báze kameňa alebo skla, ktorého vlákna majú veľmi nízku biologickú životaschopnosť po ich oddelení od celistvého materiálu. Z roho vyplýva, že sa v organizme ich vdýchnutí rozpadávajú a následne sú vylúčene von z organizmu. Navyše minerálna izolácia nepodlieha ani rozkladu vplyvom ultrafialového žiarenia, takže nevytvára nežiadúce výpary. Vďaka týmto vlastnostiam sú výrobky z minerálnej izolácie členov AVMI, nositeľmi certifikátu RAL alebo EUCEB.

Recyklát.png
 • Ekologickosť a recyklovateľnosť: nakoľko je minerálna izolácia tvorená roztaveným kameňom alebo sklom, je úplne recyklovateľná v celom svojom rozsahu a pomáha tak znižovať environmentálnu záťaž. Samotný recyklát sa vo výrobe nových výrobkov v určitom percentuálnom zastúpení pridáva.

Cena.png
 • Cena: zásadne sa porovnáva celková cena, teda cena materiálu a inštalácie. Všeobecne platí, že cena práce je natoľko vysoká, že sa neoplatí šetriť na kvalite a hrúbke zatepľovacieho materiálu.

Jednoduchosť.png
 • Náročnosť inštalácie: ľahká opracovateľnosť (výrobky je možné rezať, vŕtať, atď.) patrí medzi vlastnosti, ktoré ocení realizačná firma a nie kupujúci, ale tieto vlastnosti môžu mať vplyv na cenu realizácie.