top of page

Stanovisko AVMI k STN 72 7221-4

Spôsob tvorby a obsah novej normy pre minerálnu vlnu je pre AVMI sklamaním
Asociácia výrobcov minerálnych izolácií [1] je hlboko znepokojená spôsobom tvorby a výsledným obsahom novej normy STN 72 7221-4 [2] pre minerálnu vlnu, ktorú 1.11.2020 do sústavy slovenských technických noriem zaradil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky [3]. Naša frustrácia je založená na faktoch: tvorba normy bola poznamenaná absenciou odborných argumentov spracovateľa (TSÚS [4]), nevyváženosťou zastúpenia zainteresovaných strán v technickej komisii [5] TK122 a konfliktom záujmov, z čoho vyplývalo schválenie normy bez jej konsenzu.

Deklarovaným zámerom uvedenej STN je pomôcť projektantom a zhotoviteľom tepelnej ochrany budov vybrať vhodný výrobok z minerálnej vlny pre rôzne účely použitia, teda napríklad pre zateplenie obvodovej steny alebo strechy. Na tento účel norma zavádza označovanie výrobkov (tzv. kódy použitia A1 až F4) a požiadavky na (najmä mechanické) vlastnosti výrobkov z minerálnej vlny pre rôzne účely požitia. Výsledkom spôsobu, ktorým sa norma tvorila, však sú často iba zmätočné definície kódov použitia a nepodložené alebo reálne nesplniteľné požiadavky na vlastnosti minerálnej vlny. Výrobcovia nevedia zatriediť svoje výrobky podľa kódov použitia a projektanti a zhotovitelia nebudú vedieť určiť, ktorému kódu zodpovedá zamýšľaný účel použitia minerálnej vlny na stavbe.

 

V zmysle zákona o technickej normalizácii, metodických postupov, štatútu a rokovacieho poriadku technickej komisie ÚNMS, ale aj čisto racionálne, je primerané očakávať, že tvorba technickej normy bude v 21. storočí založená na odborných a overených faktoch, transparentnosti a nezávislosti od individuálnych záujmov. Nová STN pre minerálnu vlnu však vznikla v rozpore s týmito princípmi.

  • STN zavádza reguláciu bez odborných faktov

TSÚS, ktorý bol na základe zmluvy s ÚNMS spracovateľom normy, za celý čas tvorby STN svoje návrhy nezdôvodnil a odborne nepodložil žiadnou analýzou, štúdiou alebo správou z technickej skúšky. V  norme nie je uvedená ani jedna odborná referencia, ktorá sa zaoberá riešením danej problematiky, v nadväzných normách nie je spomenutá ani norma STN EN 1991-1-1, pre určenie zaťažení. Preto nie je jasné, prečo by mali jednotlivé materiály, zaradené do skupín použitia, spĺňať potrebné mechanické parametre. Jediné odborne podložené dokumenty zabezpečila na vlastné náklady AVMI. Ide o technické skúšky realizované v akreditovaných skúšobniach TSÚS Bratislava (spracovateľ normy) a TZÚS Praha / Brno a súdnoznalecký posudok Ústavu ​

súdneho znalectva Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Mnohé závery týchto dokumentov norma napriek tomu ignoruje. Výsledkom sú požiadavky v rozpore s trendmi v iných európskych krajinách, za hranicou vyrobiteľnosti a zabraňujúce použitiu výrobkov, ktorými sa na Slovensku bežne zatepľuje už roky bez akýchkoľvek problémov.

  • STN zavádza reguláciu na základe vplyvu konkurencie

Hoci o prijatí technickej normy do sústavy STN rozhoduje ÚNMS, riadi sa pritom odporúčaním technických komisií. V tomto prípade ide o TK122 (predtým TK58/SK1), ktorá návrh normy z dielne TSÚS schvaľovala na viackrát od septembra 2019 do augusta 2020. Členmi TK122 sú až traja zástupcovia výrobcov konkurenčného polystyrénu (Združenie EPS SR, Austrotherm, Polyform), čím si pri zabezpečujú tri hlasy, zatiaľ čo výrobcovia MW sú zastúpení iba jedným členom (AVMI). ÚNMS problém nevyváženosti TK122 nevidel pri schvaľovaní členstva uvedených zástupcov konkurencie ani pri rozhodovaní o sťažnosti AVMI na jar 2020. Navyše v štatúte TK sa jasne spomína, že zastúpenie viacerých rovnakých skupín, by malo byť prednostne realizované prostredníctvom združenia, nie samostatne (cit 1 [6]).

Citácia 1 [6]

„Vhodné zastúpenie a efektívne zapojenie všetkých relevantných zainteresovaných strán (vrátane malých a stredných podnikov, spotrebiteľských organizácií a zainteresovaných strán z oblasti životného prostredia a zo sociálnej oblasti) podporuje a uľahčuje možnosť zapojenia sa prednostne prostredníctvom zástupcu profesijného zväzu, združenia, asociácie, ktorých sú členom.“

  • Tvorba STN je poznačená konfliktom záujmov

Riaditeľka a štatutárna zástupkyňa TSÚS (spracovateľ normy) je zároveň predsedníčkou Rady pre technickú normalizáciu. Rada podľa zákona zabezpečuje nezávislosť ÚNMS ako normalizačného orgánu. Tá istá osoba je tiež v rámci TSÚS nadriadenou predsedníčky TK122, ktorá je v mene TSÚS zároveň autorkou návrhu STN. Ak teda ÚNMS koná vo veci tejto STN alebo rozhoduje o odvolaní voči postupu TK122, tak na jeho nezávislosť dohliada Rada pod vedením svojej predsedníčky, ktorej podriadená danú komisiu vedie a normu navrhuje. Z nášho pohľadu ide o jednoznačný a viacrozmerný konflikt záujmov a je otázne, či niektoré kroky ÚNMS neboli týmto konfliktom poznačené.  

Použitie technických noriem je dobrovoľné a samotný ÚNMS potvrdil, že STN 72 7221-4 nebráni uvádzaniu výrobkov z minerálnej vlny na trh. V stavebníctve je však zaužívanou praxou sa technickými normami riadiť, nakoľko sa očakáva, že sú založené na odborných faktoch. AVMI a jej členovia sú pripravení novoprijatú STN napriek všetkým uvedeným skutočnostiam rešpektovať a zároveň vyvinúť ďalšiu snahu o jej revíziu na základe overených faktov. Výrobcovia minerálnej vlny združení v AVMI budú tiež naďalej plynule zásobovať trh kvalitnými výrobkami, ktorých vhodnosť použitia sú pripravení preukázať. Záujem vlastníkov budov a verejný záujem na znižovaní energetickej náročnosti a uhlíkovej stopy budov je totiž dôležitejší ako otázna profesionalita a transparentnosť postupov pri tvorbe technických noriem.

[1] AVMI, Asociácia výrobcov minerálnych izolácií, z. z. p. o.www.avmi.sk

[2] STN 72 7221-4 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Časť 4: Prefabrikované výrobky z minerálnej vlny (MW). Účel použitia.

[3] Úrad je ústredným orgánom štátnej správy, teda hierarchicky na úrovni ministerstiev. www.unms.sk

[4] Technický a skúšobný ústav stavebný (www.tsus.sk) je pôvodne príspevková organizácia, ktorá sa v roku 2002 transformovala na neziskovú organizáciu založenú štátom prostredníctvom dnešného Ministerstva dopravy a výstavby SR (jeho zástupcovia sú členmi Správnej a Dozornej rady Ústavu) a vtedajšími zamestnancami TSÚS.   

[5] Technická komisia (TK) je odborný poradný orgán úradu ako slovenského národného normalizačného orgánu, ktorý sa podieľa na tvorbe slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie, na pripomienkovaní a ďalších činnostiach, ktoré súvisia s technickou normalizáciou (https://www.unms.sk/?narodne_TK).

[6] Citácia článku 4, odstavca 3 z dokumentu Štatút TK a rokovací poriadok TK (zdroj: https://www.unms.sk/swift_data/source/dokumenty/technicka_normalizacia/poradne_organy/Statut%20TK%20a%20rokovaci%20poriadok%20TK_2020.pdf)

bottom of page